Difteri

Difteri är en svår sjukdom som blivit extremt ovanlig i Sverige, tack vare vaccinationer och god allmänhygien. För att fortsätta hålla sjukdomen borta från landets invånare pågår allmänna vaccinationer av alla barn och ungdomar i skolåldern. Difteri är vanligt i flera av våra nära grannländer.


Difteri – ovanligt tack vare vaccin

Difteri orsakas av en bakterie som avger ett gift som påverkar våra inre organ. Bakterien sprids genom direktkontakt mellan människor och vid delning av till exempel glas och bestick.

Sjukdomen yttrar sig genom en svalginfektion och påminner om halsfluss. Feber är vanligt. Svalginfektion kan i sin tur leda till andningssvårigheter och svullnad i halsen. Om sjukdomen förblir obehandlad påverkas de inre organen och nervsystemet. Det gör att den smittade kan bli förlamad och få hjärtrytmrubbningar. I förlängningen kan difteri leda till att den sjuke avlider.

Så ser vaccinationerna ut

Vaccinationer mot difteri sker vanligtvis i samband med vaccinationer mot stelkramp i en kombinationsspruta. Dessa kombinationsvacciner går under namnet DT-vacciner. I vissa särskilda fall går det att vaccinera sig enskilt mot difteri.

För att få ett fullgott grundskydd krävs tre vaccinationer med ett visst mellanrum. Tidsintervallet mellan första och andra vaccinationen bör vara en till två månader. Ungefär ett år senare ges en tredje vaccination.

För att bibehålla skyddet mot difteri är det sedan bra med ytterligare vaccination efter cirka fem år, som i sin tur bör fyllas på med en vaccination tio år senare.

Ingår i vaccinationsprogrammet

Idag är difteri en sällsynt sjukdom i Sverige, men sjukdomen är desto vanligare i vissa andra länder, inte minst i Östra Europa. Det gör att smittan finns nära och vaccinationer är därför nödvändiga. För närvarande erbjuds vaccinationer för alla barn vid 3 månaders ålder, 5 månaders ålder och 12 månaders ålder. Sedan fortsätter programmet med en vaccination vid 5-6 års ålder och den sista vaccinationen ges vid 14-16 års ålder.

I de senare versionerna av vaccinationerna ingår även vaccin mot kikhosta. 
Då programmet sett olika ut under årens gång, kan barn födda tidigare än 2002 ha ett annat vaccinationsprogram. I det fall en individ vet med sig att de inte fått de vaccinationer som rekommenderas går det att vända sig till vårdcentralen för råd och hjälp.

Biverkningar

Lokal svullnad där vaccinationen skett och lindrig feber är de vanligast förekommande biverkningarna. Dessa symtom går ofta över efter några dagar. När en individ genomgått flera vaccinationer mot samma sjukdom, som i det här fallet difteri (i kombination med stelkramp), ökar risken för biverkningar. I vissa fall har vaccinationen lett till allergiska reaktioner, men orsakssambandet är något vagt.